U okrilju Hrvatskog liječničkog zbora od 27. svibnja 2003. godine djeluje novo stručno društvo: Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite sa sjedištem u Šubićevoj 9, u Zagrebu. Za predsjednicu je izabrana prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović, za dopredsjednicu prof. dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina, tajnicu dr. sc. Jasna Skodlar, a rizničarku Nataša Janev Holcer, dipl.ing. Članovi Upravnog odbora su: prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. sc. Hrvoje Tiljak, dr. sc. Jasna Skodlar, dr. Siniša Varga, prof. dr. sc. Davor Ivanković, mr. sc. Vesna Mađarić, mr. sc. Nataša Boban, mr. sc. Ranko Stevanović i prof. dr. sc. Igor Francetić.

Društvo je stručno i znanstveno tijelo Zbora koje okuplja liječnike i druge visokokvalificirane stručnjake iz svih područja zdravstva koji se bave unapređenjem kvalitete zdravstvene zaštite, a rade i djeluju na području Republike Hrvatske. Temeljni zadatci Društva usklađeni su s ciljevima i zadatcima Hrvatskog liječničkog zbora, a uključuju: rad na stalnom stručnom i znanstvenom usavršavanju svog članstva iz područja osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite, sudjelovanje u izradi i provedbi nacionalne strategije kvalitete zdravstvene zaštite, organiziranje stručnih i znanstvenih sastanaka, kongresa, seminara, predavanja i tečajeva usavršavanja, suradnja sa znanstvenim, nastavnim i zdravstvenim organizacijama u svrhu što plodotvornijeg rada na stručnom i znanstvenom polju, predstavljanje programa poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite u stručnim i znanstvenim tijelima Hrvatskog liječničkog zbora, razvijanje stalne suradnje s ostalim društvima i sekcijama Zbora na područjima od zajedničkog interesa, suradnja sa stručnim i znanstvenim društvima za osiguranje i poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite u drugim zemljama, predstavljanje nacionalnih interesa svoje struke u međunarodnim društvima, praćenje organizacije rada na poboljšanju kvalitete zdravstvene zaštite i djelatnosti u okvirima i području svoje stručne kompetencije, te predlaganje nadležnim tijelima i organizacijama mjera za unapređenje i poboljšanje, podizanje zdravstvene kulture stanovništva koristeći uz ostalo i sredstva javnog priopćivanja, njegovanje i razvijanje načela liječničke etike kod svojih članova i razvijanje povezanosti među svojim članovima kao i među članstvom Zbora u cjelini, suradnja s komorama koje djeluju u zdravstvu, suradnja s nevladinim udrugama koje djeluju u zaštiti prava bolesnika, poduzimanje mjera za zaštitu rada svojih članova i za zaštitu bolesnika.

Članom Društva može postati član Hrvatskog liječničkog zbora, liječnik specijalist i visoko obrazovani stručnjaci drugih struka te znanstvenici koji djeluju u području djelatnosti Društva